सरकारले चैत्र मसान्त भित्र नै आयकरको किस्ता बुझाउन आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजश्व विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८०  को आयकरको दोस्रो किस्ता वापतको कर तथा विवरण दाखिला चैत्र मसान्त भित्र नै आयकरको किस्ता बुझाउन सूचना जारी गरेको हो ।

विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९४ को उपदफा (१) वमोजिम आयकरको किस्ता रकम दाखिला गर्नुपर्ने करदाताहरूले दफा ९५ वमोजिम कारोवारको अनुमानित करको विवरण र सो विवरण अनुसार तिर्नुपर्ने आय वर्ष २०७९/८० को वार्षिक आयकर रकमको दोश्रो किस्ता वापतको तीस प्रतिशत समेत गरी सत्तरी प्रतिशतले हुने रकम २०७९ चैत महिना भित्र दाखिला गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले सो अनुसार म्याद भित्रै विवरण तथा कर दाखिला गर्न अनुरोध गरेको हो ।

विभागले ठूला करदाता कार्यालय वा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय वा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व/ करदाता सेवा कार्यालयमा कर दाखिला गर्न आग्रह गरेको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !